|    | 
Trang chủ Giới thiệu Diễn đàn Văn bản PL Liên hệ

Quy chế của BCH huyện Đoàn khóa XX

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN ĐÔNG TRIỀU KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2007- 2012

 
 
 

 


Chương I : TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ĐOÀN

Điều 1. Ban Chấp hành Huyện Đoàn

Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đông Triều khóa XX( sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành) là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Triều. Ban Chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Quyết định các vấn đề thuộc nguyên tắc Điều lệ Đoàn quy định gồm:

a) Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm và quyết định số lượng Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn; lập ra Hội đồng Đội huyện.

b) Quyết định việc cho rút tên; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh do Ban Chấp hành bầu ra.

c) Giải quyết khiếu nại; kỷ luật hoặc đề nghị Đoàn cấp trên kỷ luật đối với ủy viên Ban Chấp hành.

2. Quyết định quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành.

3. Quyết định những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ chương trình công tác lớn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XX và chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên.

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.

4. Thông qua các báo cáo định kỳ hằng năm, 6 tháng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

5. Quyết định triệu tập Đại hội, Hội nghị đại biểu toàn huyện của Đoàn; chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khi đến nhiệm kỳ Đại hội.

6. Quyết định quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra huyện Đoàn, quy chế làm việc của Hội đồng Đội huyện.

7. Quyết định việc thành lập, giải thể các tổ chức Đoàn trực thuộc huyện.

8. Giới thiệu nhân sự đại diện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

9. Ban Chấp hành giữ vai trò định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Triều, tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, thực hiện các chương trình hoạt động theo các mục tiêu đã thống nhất.

 

Điều 2. Ban Thường vụ huyện Đoàn.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Huyện Đoàn có trách nhiệm, quyền hạn sau:

1.Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành; nghiên cứu tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đoàn.

Ban hành các văn bản nhằm quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy và Tỉnh Đoàn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

Nghiên cứu đề xuất với Huyện ủy, Tỉnh Đoàn những vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

 2. Quyết định quy chế làm việc của Cơ quan Thường trực huyện Đoàn..

 3. Quyết định việc thành lập; giải thể các cơ quan giúp việc của Ban Chấp hành; hướng dẫn về tổ chức bộ máy các Đoàn xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc huyện theo quy định cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

4.Thay mặt Ban Chấp hành Huyện Đoàn trong mối quan hệ với Huyện ủy, Tỉnh Đoàn, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội của huyện; quan hệ với các huyện, thị, thành Đoàn bạn. Phối hợp với các ban, ngành của Huyện, các cấp ủy Đảng ở địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của tuổi trẻ và chính sách đối với cán bộ Đoàn, tạo cơ chế và nguồn lực cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

5. Chỉ đạo, chuẩn bị dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đoàn toàn huyện để trình Ban Chấp hành khi đến nhiệm kỳ Đại hội.

6. Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Chấp hành huyện Đoàn.

7. Giới thiệu nhân sự đại diện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia Ủy ban Hội Liện hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Triều, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội khác.

8. Quyết định chỉ định chuẩn y, cho thôi sinh hoạt, bổ sung, kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc huyện không phải là ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn hoặc ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn sau đó báo cáo Ban Chấp hành trong cuộc họp gần nhất.

9. Thực hiện công tác quy hoạch và quản lý đội ngũ cán bộ là trưởng, phó các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Huyện Đoàn.

10. Giữ mối liên hệ với Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Triều để thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị tư tưởng trong các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội xây dựng tổ chức và hoạt động, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

11. Ban hành hướng dẫn thi đua khen thưởng; xét công nhận các danh hiệu thi đua hằng năm; xét khen thưởng đột xuất hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân theo quy định.

Điều 3. Thường trực Huyện Đoàn

Thường trực Huyện Đoàn gồm đồng chí Bí thư và Phó bí thư, trường hợp cần thiết Ban Thường vụ có thể phân công đồng chí ủy viên Thường vụ làm thường vụ thường trực. Thường trực Huyện Đoàn có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Điều hành hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc ở cơ quan Huyện Đoàn đảm bảo yêu cầu hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Xử lý công việc hằng ngày theo sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ và quy chế làm việc của cơ quan Huyện Đoàn.

2. Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

3. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện Đoàn trong mối quan hệ với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, các sở, ban, ngành của Huyện; cấp ủy Đảng ở các địa phương, đơn vị, để giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của tuổi trẻ và chính sách đối với cán bộ, tạo cơ chế cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

4. Chỉ đạo, điều hành, tổ chức công tác thông tin trong hệ thống phục vụ việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

5. Điều hành hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp kinh tế của Tỉnh Đoàn theo nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn và phải chịu trách nhiệm về việc điều hành đó trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn.

6. Được quyền quyết định việc bố trí, thuyên chuyển, điều động đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các ban, đơn vị thuộc cơ quan Huyện Đoàn.

7. Chỉ đạo lập và điều hành công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chủ chốt của cơ quan Huyện Đoàn.

8.Quyết định những vấn đề, công việc cần giải quyết ngay trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện Đoàn khi trong Ban Thường vụ còn có ý kiến khác nhau và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Chương II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN

Điều 4. Trách nhiệm quyền hạn của ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn
          1. Thảo luận và biểu quyết những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành tại các kỳ họp; tham gia hoạt động trong các tiểu ban, các tổ công tác hoặc các hình thức khác do Ban Thường vụ Huyện Đoàn thành lập; có chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động trực tiếp tại 1 cơ sở đoàn. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành, có quyền phát biểu ý kiến của mình trong Hội nghị, nhưng phải chấp hành nghị quyết đã được Hội nghị thông qua. Ủy viên Ban Chấp hành vắng họp 3 kỳ liên tục hoặc 6 kỳ họp Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì bị xóa tên khỏi danh sách Ban Chấp hành.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện, các nghị quyết, quyết định và chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thuộc lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình công tác.

3. Tích cực đề xuất với Ban thường vụ, Ban Chấp hành huyện Đoàn về các chủ trương, chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực, địa phương, đơn vị mà mình được phân công phụ trách. Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động của Hội, Đội về việc thực hiện các nghị quyết của Đoàn.

4. Có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra huyện Đoàn và rút tên khỏi Ban Chấp hành Huyện Đoàn, các chức danh lãnh đạo của Đoàn.

5. Có trách nhiệm chấp hành sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, gương mẫu thực hiện Điều lệ Đoàn, các nghị quyết của Đoàn, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia chống mọi biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa, rèn luyện và giữ gìn đạo đức cách mạng, nếp sống và lối sống trong sạch lành mạnh.

6. Có quyền chất vấn về hoạt động của Ban Thường vụ, UBKT Huyện Đoàn, các cá nhân ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn khác và được trả lời trong thời gian quy định. Đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn.

7. Có kế hoạch học tập nâng cao trình độ mọi mặt, có chương trình nghiên cứu thực tế, giữ liên hệ mật thiết với cơ sở và quần chúng, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

8. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết các công việc được giao, chỉ được lấy danh nghĩa thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn khi được ủy nhiệm.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn

Mỗi ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn được phân công phụ trách một số nhiệm vụ, chương trình công tác của Đoàn; phụ trách các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Huyện Đoàn hoặc phụ trách các địa bàn công tác…Có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tham gia xây dựng các nghị quyết và chủ trương công tác của Ban Thường vụ; chuẩn bị các nội dung chương trình, dự án, đề án công tác được phân công phụ trách; tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn đối với phần việc được phân công.

2. Nghiên cứu, tham mưu giải quyết hoặc giải quyết những công việc trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách trên cơ sở nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn và sự phân công của Thường trực Huyện Đoàn.

3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, trường hợp vắng mặt phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh Đoàn, đồng thời chủ động tiếp nhận và nghiên cứu nghị quyết của kỳ họp để triển khai thực hiện; Ủy viên Ban Thường vụ vắng họp 3 kỳ liên tục hoặc 6 kỳ họp trong một năm mà không có lý do chính đáng thì Ban Thường vụ xét và đề nghị Ban Chấp hành có hình thức kỷ luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

4. Những đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn công tác tại các xã, thị trấn, và Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Huyện Đoàn và cấp ủy Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị mình. Đảm nhận việc chỉ đạo thực hiện các mô hình mới, việc khó, xây dựng và nhân điển hình, tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn để đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn xây dựng các chương trình công tác của Đoàn sát với thực tế và điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện Đoàn

1. Chủ trì hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện Đoàn.

2. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Huyện ủy, Tỉnh Đoàn và Ban Chấp hành Huyện Đoàn về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

3. Là người đại diện cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Triều, đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng và nghĩa vụ xã hội của đoàn viên thanh niên toàn huyện trong quan hệ với các cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hộ.

4. Phụ trách chung các mặt công tác của Đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ của Đoàn, công tác đối ngoại của Huyện Đoàn, trực tiếp làm Thủ trưởng cơ quan huyện Đoàn.

5. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn ký các nghị quyết, quyết định và văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

6. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Huyện Đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc.

Điều 7. Trách nhiệm quyền hạn của Phó bí thư Huyện Đoàn

1. Giúp đồng chí Bí thư điều hành bộ máy để giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn và cơ quan Huyện Đoàn trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

2. Phối hợp hoạt động với đồng chí Phó bí thư, giữ mối quan hệ công tác với các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn, với các Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tỉnh. Giúp đồng chí Bí thư quản lý điều hành và phối hợp hoạt động chung giữa các đơn vị theo quy chế và chương trình công tác đã được Ban Thường vụ Huyện Đoàn hoặc Thủ trưởng cơ quan Huyện Đoàn phê duyệt.

3. Chủ trì chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Chỉ đạo hoạt động các ban, đơn vị thuộc cơ quan Huyện Đoàn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Chịu trách nhiệm chính trong quan hệ với lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của Tỉnh có chương trình liên tịch phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

6. Thường xuyên báo cáo công việc với đồng chí Bí thư, thay mặt đồng chí Bí thư khi được ủy quyền.

Chương III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

Điều 8. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Ban Chấp hành Huyện Đoàn làm việc theo chương trình toàn khóa và hằng năm họp thường kỳ 6 tháng 1 lần, khi Ban Thường vụ xét thấy cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị thì Ban Thường vụ Huyện Đoàn triệu tập hội nghị Ban Chấp hành huyện Đoàn bất thường.

2. Ban Thường vụ huyện Đoàn họp 1 tháng 1 lần và họp bất thường khi cần thiết (tùy theo tính chất, nội dung của kỳ họp Ban Thường vụ có thể họp Ban Thường vụ huyện Đoàn mở rộng nếu thấy cần thiết).

3. Thường trực Tỉnh Đoàn họp 1 tuần 1 lần và duy trì chế độ giao ban tuần, giao ban tháng đối với lãnh đạo các ban chuyên môn.

4. Nội dung hội nghị Ban Chấp hành do Ban Thường vụ chuẩn bị, nội dung hội  nghị Ban Thường vụ do Thường trực chuẩn bị ( có thể gửi trước tài liệu cho các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ nghiên cứu để thuận lợi cho việc xem xét quyết định).

5. Ban Thường vụ huyện Đoàn quy định chi tiết chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên toàn huyện phục vụ công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn.

Điều 9. Hội nghị Ban Chấp hành Huyện Đoàn

1. Hội nghị Ban Chấp hành Huyện Đoàn quyết định các vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện; các nghị quyết của Đoàn cấp trên, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng, hằng năm.

2. Thông qua các nghị quyết chuyên đề; bầu các cơ quan lãnh đạo của Đoàn; bầu bổ sung, cho rút tên khỏi danh sách cơ quan lãnh đạo của Đoàn do Ban Chấp hành bầu ra; thông qua báo cáo của Ban Thường vụ, của Uỷ ban kiểm tra Huyện Đoàn về tình hình thực hiện nghị quyết và những nội dung theo yêu cầu của Ban Chấp hành Huyện Đoàn.

3. Ban Chấp hành Huyện Đoàn biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội nghị hoặc ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Huyện Đoàn hoàn chỉnh nghị quyết để ban hành.

Điều 10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Ban Chấp hành Huyện Đoàn giao cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện Đoàn.

2. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện Đoàn ở lĩnh vực, địa phương đơn vị mình công tác.

3. Kiểm tra thực hiện nghị quyết:

a) Định kỳ 6 tháng và 1 năm Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác của cơ sở để đánh giá sơ kết, tổng kết các trọng tâm công tác của Đoàn; kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất khi cần.

b) Ủy ban kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao hằng năm phải xây dựng chương trình công tác kiểm tra và kế hoạch kiểm tra đột xuất khi cần thiết; báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về tình hình và việc xử lý các vi phạm trong việc chấp hành Nghị quyết và Điều lệ Đoàn.

Điều 12. Chế độ tự phê bình và phê bình

1. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phải thường xuyên tự kiểm tra và thực hiện tốt chế độ tự phê bình theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với Đảng viên và cán bộ công chức.

2. Hằng năm Ban Thường vụ Huyện Đoàn thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể trước Ban Chấp hành tại hội nghị tổng kết năm.

3. Hằng năm và khi chuyển công tác khác ủy viên Ban Chấp hành tiến hành tự kiểm điểm việc thực hiện trách nhiệm của ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn có nhận xét của Đoàn thanh niên và cấp ủy Đảng trực tiếp quản lý cán bộ (bằng văn bản) gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; cuối nhiệm kỳ ủy viên Ban Chấp hành kiểm điểm trực tiếp tại hội nghị Ban Chấp hành huyện Đoàn.

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật

1. Việc khen thưởng hoặc kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn thực hiện theo Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các quy định hiện hành của Trung ương Đoàn và Ban Chấp hành huyện Đoàn.

2. Hằng năm và toàn khóa căn cứ vào kết quả, thành tích công tác và việc chấp hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành hoặc tính chất mức độ vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành để có hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Uỷ ban kiểm tra giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện Đoàn và đề nghị sửa đổi quy chế nếu thấy cần thiết. Chỉ có Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đông Triều khóa XX mới có quyền bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN ĐÔNG TRIỀU

NQ ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

Video - Clip
Get the Flash Player to see this player.
Ca khúc TNTN
Đánh giá website
Khảo sát năm 2012 
Trực tuyến
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: ChristianeBl
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 201

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 1
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 590606